Stor bredd på akustikuppdragen

Från privatpersoner som behöver bullerutredningar för bygglovsansökningar till gigantiska projekt som Västlänken – det finns mycket att göra för Ensucon inom akustik. Johan Scheuer trivs med både bredden och friheten som arbetet ger.

Det får låta – men inte för mycket. Områdena där bullernivåer behöver planeras, mätas och åtgärdas är många:

– Ensucon arbetar inom många olika områden inom akustik, bland annat miljötillstånd, byggprojekt, samhällsbuller och industri. I byggprojekten arbetar vi med miljöövervakning av buller från byggarbetsplatser, och i ny- och ombyggnadsprojekt ingår vi i projekteringen och är med i hela processen då bygghandlingar produceras för nya hus, säger Johan Scheuer.

Inom området industribuller arbetar Ensucon med allt ifrån arbetsmiljöfrågor gällande buller inne i industrilokaler, till att kontrollera så att buller från industriers utvändiga bullerkällor inte överskrider miljövillkoren för anläggningarna. I samband med kartläggning av industribuller och arbetsmiljöbuller lämnar Ensucon även åtgärdsförslag för att minska bullernivåerna så att miljömålen klaras.

Kunder som kontaktar Ensucon är allt ifrån privatpersoner som behöver hjälp med bullerfrågor inom bygglovsansökningar, till stora projekt som Västlänken i Göteborg:

 – Det har varit många utmaningar med Västlänken, då vi ständigt har behövt vara på tå – det har kunnat dyka upp nya bullrande arbetsmoment med kort varsel eller till och med inget varsel, och då måste vi lika snabbt ha koll på vilka bullervärden som råder. Med stora viten för entreprenören vid eventuella överskridanden av miljövillkoren i projektet gäller det för oss att vara proaktiva och välinformerade så att vi har kunnat hjälpa till att minska bullernivåerna så att bullervillkoren inte överskrids! säger Johan Scheuer, som också menar att det är just variationen och möjligheten till att identifiera och lösa problem som gör det så roligt att vara akustikkonsult.

Ensucon arbetar aktivt med att ge medarbetarna mycket ansvar, och att ledare och chefer, utan detaljstyrning, litar på att medarbetarna gör ett bra jobb – något som också Johan Scheuer trivs med:

– Det bästa är att vi har så stor frihet under ansvar. Det stärker mig i att leverera till vårt gemensamma väl.

Sedan starten för akustikverksamheten på Ensucon 2019 har vi nu vuxit till fyra personer, alla lokaliserade i Göteborg. Det är vår ambition att det ska finnas akustikexpertis i samtliga av våra tre kontor, bara vi lyckas klara utmaningen att hitta personer med rätt kompetens som är redo att axla ansvaret det innebär att vara första personen på plats och att framgångsrikt arbeta upp en lokal marknad.

Arbetet med akustik berör de globala målen:

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

11 Hållbara städer och samhällen