Vi minskar avståndet mellan näringsliv och akademi

Idag är näringsliv och universiteten ofta två världar avskärmade ifrån varandra. Det finns stora möjligheter med att korta avståndet mellan dessa två världar. För att vi ska kunna lösa de stora samhällsutmaningar vi står inför måste näringsliv och akademi börja prata mer med varandra och lära sig förstå varandras språk. Båda parter har mycket att vinna på detta.

Ensucon har gjort ett aktivt val att börja samarbeta mer med universiteten och framför allt hitta nya sätt att mötas. Genom att göra det kan vi skapa värdefulla innovationsmiljöer och implementera den senaste forskningen i verkligheten, vilket känns extra viktigt inom miljö och hållbarhet.

Martijn van Praagh, konsult på Ensucon arbetar parallellt som forskare och universitetslärare på Centrum för miljö- och klimatforskning på Lunds universitet. I bägge ”världar” jobbar han med riskbedömningar av miljöföroreningar, ofta kopplade till återvinning och cirkulär ekonomi. Han upplever att de tekniska högskolorna traditionellt har haft en närmare relation till näringsliv och svensk industri. Däremot inom naturvetenskap så är det inte lika naturligt och det råder större utmaningar, och större möjligheter, att utöka samarbetet.

”Den stora vinsten för båda parter är kunskapsutbytet. Vi måste säkra att näringslivet tar del av men även bidrar till kunskapsuppbyggnad och den senaste forskningen. Förutom en kompetenshöjning har man tid att vinna och kan undvika misstag. Ett aktuellt exempel är miljötillståndsprocesser där företagen ofta upplever att processen tar för lång tid. Hade akademin involverats i ett tidigt skede så hade tillståndsprocessen kanske kunnat gå snabbare. Vad säger forskningen om knäckfrågorna såsom artskydd, långsiktighet, ekonomisk hållbarhet och social acceptans när tillståndsprocesser ändras om? Kan vi ha samma eller till och med en bättre kvalitet fastän kortare handläggningstider? Hur i så fall?”

Martijn arbetar av naturliga skäl i forsknings- och utvecklingsinriktade projekt som konsult. I ett aktuellt projekt för branschföreningen Avfall Sverige och Energiforsk följer Martijn och kollegorna upp en tidigare utvecklad vägledning för att bedöma riskerna med återvinning av avfall från avfallsförbränning som konstruktionsmaterial. Det finns mycket teori och modeller, men i dagsläget inga vedertagna metoder för uppföljning. Nu vill avfalls- och energibranschen ta fram metoder och fakta för att kontrollera att modellerna stämmer.

”Vi behöver korta avståndet mellan näringsliv och akademi. Genom att arbeta på Ensucon och samtidigt med forskning och utveckling på universitetet så känner jag att jag kan bidra till att dessa världar möts. Vi måste bli bättre på att involvera studenter i näringslivet men även att samarbeta gällande olika utbildningar. För att lösa samhällsutmaningarna inom miljö som vi står inför så behöver näringslivet bli en länk mellan exempelvis naturvetare, tekniker och samhällsvetare”.