Vill du arbeta som akustiker?

Akustik är läran om ljud, och en akustiker är en person som specialiserat sig inom ämnet. Att arbeta som akustiker är ett brett yrke där många moment ingår. En del är praktiska i form av mätningar i fält, och många är teoretiska där det krävs ett tekniskt kunnande och erfarenhet för att göra beräkningar. Att vara akustiker innebär en specialistkompetens och det är ett relativt ovanligt yrke idag. Men behovet är stort:


– Det finns väldigt mycket att göra. Vi behöver bli fler, säger Johan Scheuer som är sedan 2019 är akustikkonsult på Ensucon. Med sina 25 års erfarenhet som akustikkonsult tillhör han de mer rutinerade som finns att tillgå i Sverige.


Johan är involverad i många olika projekt och akustikuppdragen kan lite förenklat delas in i fyra olika områden: Byggbuller, industribuller, samhällsbuller och byggnadsakustik.


– Den roligaste typen av projekt är när många av dessa olika aspekter är med i ett och samma projekt. Då tittar man på helheten. Sen är det såklart väldigt kul när man gör en lyckad insats och kunden blir nöjd. Det är ju essensen i att vara konsult tycker jag.


Vid byggprojekt så gör Johan mätningar och beräkningar för maskinerna under hela byggnationen för att se att entreprenören klarar de gränsvärden som finns. Vid vissa moment så måste man överskrida tillåtna värden, och då hjälper Johan kunden att skriva och skicka in dispensansökningar.


Samhällsbullerutredningar görs till exempel i detaljsplansskedet vid nybyggnation av hus eller i samband med att ny infrastruktur ska projekteras. Ett viktigt projekt som Ensucon deltar i är Varbergstunneln, där Ensucon ansvarar för att dimensionera hur mycket stomljudsisolering som behövs under spåren i järnvägstunneln för att miljökraven ska klaras.


Industribullerkartläggningar genomförs genom att mäta industrins bullerkällor och därefter beräkna hur ljudet sprider sig till omgivningen. Om industrins bullervillkor inte klaras hjälper Ensucon till med att dimensionera åtgärder för att klara kraven.


Inom byggnadsakustik handlar de flesta uppdragen om att medverka vid projekteringen av nya byggnader och bevaka parametrar som har med ljud att göra som exempelvis ljudisolering. Det är också vanligt att Ensucon genomför mätningar i färdig byggnad för att kontrollera att de uppställda kraven klaras.


– Jag tycker lagkraven som vi har att förhålla oss till är bra. Men det finns konflikter i lagstiftningen. Exempelvis finns det ingen bestämmelse på riktvärde för ljudet från en skolgård till närliggande bostadsområde. Där står barns behov att leka och röra sig utomhus i konflikt med människors välbefinnande, eftersom det kan bli en väsentlig försämrad boendemiljö när en ny skola etableras nära befintliga bostäder. Det tycker jag rimmar dåligt med samhällets ambitioner i övrigt.


Att vara akustikkonsult innebär i mångt och mycket att skydda människor från ovälkommet ljud, både i den privata och i den offentliga sfären. Buller är en viktig hälsoaspekt då det kan ha väsentligt negativ påverkan på människors välbefinnande. Det finns riktvärden och lagkrav för att skydda människors hälsa och vår uppgift är att bidra till att dessa efterlevs. På Ensucon är akustikverksamheten en viktig del i vårt tjänsteutbud och vi är just nu i en uppbyggnadsfas.


– Vi vill och behöver bli fler erfarna akustikkonsulter på Ensucon. Jag trivs otroligt bra, det är en fin verksamhet med platt organisation och bra arbetsmiljö. Det som är extra spännande är att vi just nu bygger upp något som kommer bestå och kommer göra skillnad över tid. Det är inte ofta man får tillfälle att vara med och bygga upp en verksamhet på detta sätt. Jag tycker verkligen man ska ta chansen om man får den. Det är en häftig resa!