Våra Tjänster

Projektledning och avfall

Förorenade områden

Strategiska miljötjänster

Akustik

 

Inom affärsområdet projektledning och avfall erbjuder Ensucon lösningar när andra ser problem. Ett gediget kontaktnät och kompetens inom projektledning och avfall gör att alla former av frågeställningar rörande dessa kan hanteras. Nyckeln till framgång ligger kommunikation, engagemang och erfarenhet. Att tillsammans med problemägare, tillsynsmyndighet och övriga intressenter hitta lösningar som är både relevant och kostnadseffektiva. Vi samarbetar när andra konkurrerar på så sätt blir kundnyttan maximal.
Exempel på typprojekt

 • Lokaliseringsutredningar
 • Miljökonsekvensbeskrivningar
 • Undersökningar i samband med föreläggande från tillsynsmyndighet
 • Projektledning i samband med upphandling av tjänster som omfattas av LOU
 • Strategiska dokument såsom Avfallsplan, föreskrifter, förfrågningsunderlag
 • BAS-P (både inom Infra och industri)
 • BAS-U (både inom Infra och industri)
 • Tekniska projektledning
 • Avfallsutredningar
 • Periodisk besiktning
 • Kontrollprogram

För mer information, ta kontakt med Rickard.

Inom affärsområdet förorenade områden erbjuder Ensucon lösningar till fastighetsrelaterade miljöfrågor med avseende på mark och grundvatten. Ett gediget kontaktnät och en tidigare erfarenhet från olika typer av fastigheter och föroreningar gör att alla typer av frågeställningar rörande förorenade områden kan hanteras. Nyckeln till framgång ligger i kommunikation och dialog med projektets samtliga parter såsom beställare, tillsynsmyndighet, fastighetsägare och övriga intressenter. Vi samarbetar när andra konkurrerar på så sätt blir kundnyttan maximal.
Exempel på typprojekt

 • Utredningar i samband med exploatering
 • Utredningar i samband med försäljning/köp av fastigheter (EDD)
 • Undersökningar i samband med föreläggande från tillsynsmyndighet
 • Saneringskontroller i samband med sanering av påträffade föroreningar
 • Kontrollprovtagningar av grundvatten
 • Statusrapporter enligt IED direktivet i samband med tillståndsansökningar
 • Provtagning inför en korrekt masshantering
 • Anmälningsärenden enligt miljöprövningsförordningen och Miljöbalken

För mer information, ta kontakt med David.

Inom Ensucons affärsområde för strategiska miljötjänster hjälper vi företag och offentlig sektor med arbete kring bland annat ledningssystem kopplat till miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Vi hjälper både till med att bygga upp smarta och effektiva ledningssystem från grunden, men även med att förbättra och underhålla befintliga system. En av våra största tjänster är där vi hyr ut miljö-, kvalitets- och/eller arbetsmiljösamordnare till företag antingen till ett fast pris eller löpande räkning.

 • Miljöledningssystem ISO 14001
 • Kvalitetsledningssystem ISO 9001
 • Arbetsmiljöledningssystem 45001
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1
 • KMA-tjänster där vi går in som miljö-, kvalitets- och/eller arbetsmiljöchef på företaget
 • Internrevisioner kopplat till ovan
 • Hållbarhetsfrågor och hållbarhetsredovisning

För mer information, ta kontakt med Gustav.


Inom akustik erbjuder Ensucon tjänster inom det mesta som rör trafik, byggnadsakustik, industribuller, vibrationer och arbetsmiljö. Med våra konsulters expertis, engagemang och mångåriga erfarenhet kan vi erbjuda lösningar på just din problematik, där vi ser till att du får en helhetslösning och att alla intressenter i projektet tillgodoses. Vi erbjuder tjänster inom projektering, mätningar, beräkningar och tillståndsärenden så tveka inte att höra av dig om du har ett knepigt problem eller bara ett rutinjobb.   Vi levererar lösningar inom :
 • Stomljudsutredningar
 • Byggnadsakustik
 • Externt industribuller
 • Byggbuller
 •   Arbetsmiljöbuller
 • Trafikbuller och detaljplaneutredningar
 • Markvibrationer och riskanalys
 • Buller från vindkraft
För mer information, ta kontakt med Johan.