Verksamhetspolicy

Denna policy omfattar ledningens åtagande om ett miljö- och kvalitetssäkert arbete i samband med samtliga aktiviteter som utförs inom Ensucons verksamhet.  

Ensucons vision är att vara den mest efterfrågade konsulten och arbetsgivaren inom miljö och hållbarhet vilket ligger till grund för vår verksamhet och denna policy. 

På Ensucon arbetar vi ständigt med att förbättra, effektivisera och kvalitetssäkra vårt arbete, likaså verksamhetens ledningssystem. Genom att undersöka, förebygga och minimera identifierade risker som påverkar våra kunder, miljön och våra anställda och strävar vi efter att uppnå en optimal arbetsform och resurshantering. För oss är efterlevnad av tillämpliga lagar och krav en självklarhet – Vårt fokus utgörs istället av att genom ett professionellt och personligt arbetssätt skaffa oss nöjda kunder, samtidigt som vi på ett effektivt sätt hjälper till att driva på omställningen till ett mer hållbart samhälle.  

Som miljökonsultfirma är vår påverkan på miljön övervägande positiv. Trots detta uppstår viss negativ miljöpåverkan genom vår verksamhet, främst i form av transporter, inköp, energianvändning och avfall. Vi arbetar aktivt och kontinuerligt för att minska vår miljöpåverkan inom våra betydande områden, vilket ska reflekteras i våra rutiner och mål.   

Som förespråkare och konsulter för ett miljömässigt hållbart företagande ska vi alltid föregå med gott exempel.  

  • I samband med samtliga inköp till företaget ska behov, miljöpåverkan och övriga hållbarhetsaspekter beaktas.  
  • Tjänsteresor ska undvikas om möjligt och i största möjliga mån göras med miljöklassade fordon eller kollektivtrafik.  
  • Vi begränsar materiella gåvor till vår personal. Vår jord är hårt pressad av överkonsumtion, vilket vi inte vill bidra till i onödan. Därför får vår personal istället välja gåvor till olika välgörenhetsprojekt inför sommarledigheten.  

Vi strävar efter att våra intressenter såsom leverantörer, underleverantörer och samarbetspartners ska dela de värderingar och riktlinjer vi har i vår Verksamhetspolicy.